tmp_9088-fut_chart.ashx1493405630
Yen has a long way to go. Hence so do the PMs